EURO-FATCA / CRS

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZˇCE EURO- FATCA/CRS:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014 link do szczegółów

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami link do szczegółów.

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze przekaże taką informację do właściwych krajowych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli przed 01.05.2017r. lub po 01.05.2017r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: ROR, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe.

KONIECZNE DZIAŁANIA:

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca/CRS, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza oświadczenia. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego Klienta każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

1. Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych - formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca.Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych

2. Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotow - formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca. Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA powoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów/otwierania rachunków. W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, należy kliknąć zakładkę Wykaz terminów i zapoznać się z ich definicjami. W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą podatkowym, gdyż Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD link do szczegółów

NAJCZʦCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 • 1. Czym jest EURO-FATCA (CRS)? Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. Euro-Fatca ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.
 • 2. Kogo dotyczy Euro-Fatca? Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe - w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.
 • 3. Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej? Zgodnie z Euro-Fatca, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów. Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o które prosi Bank mogą zostać dostarczone przez Klientów jako Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych lub Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych.
 • 4. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki? Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.
 • 5. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze? W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze poprosi o dostarczenie poniższych informacji:
  Klient Indywidualny:
  1) imię i nazwisko;
  2) aktualny adres zamieszkania;
  3) miejscowość i kraj urodzenia;
  4) data urodzenia;
  5) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
  6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
  Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:
  1) nazwa;
  2) aktualny adres siedziby (w tym kraj);
  3) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
  4) dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;
  5) status podmiotu;
  6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
 • 6. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej? Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą podatkowym, gdyż Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.
 • 7. Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego? Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczego w Kamiennej Górze ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.
 • 8. Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów? Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.
 • 9. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych? Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: "Oświadczenie ………….." a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:
  1) saldo rachunku lub wartość;
  2) łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.
 • 10. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje? W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD: strona portalu.

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

 • 1. CRS: Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania. Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.
 • 2. Klient Indywidualny: Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje)
 • 3. Podmiot: Euro-Fatca definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów Banku Spółdzielczego posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów Euro-Fatca traktuje się je jak osoby fizyczne.
 • 4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD): Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.
 • 5. Rezydencja podatkowa: Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD AEOI.
 • 6. TIN (ang. Tax Identification Number): TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej przedsiębiorstwom. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.
 • 7. Oświadczenia
 • 8. Dochód pasywny Na potrzeby Euro-Fatca, dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:
  1) dywidendy
  2) odsetki
  3) dochód równoważny z odsetkami
  4) opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach aktywnego prowadzenia działalności, przynajmniej w części, przez pracowników NFE**
  5) ubezpieczenia rentowe
  6) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej
  7) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe
  8) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych
  9) dochód netto ze swapów
  10) kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniężnych.
  * W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.
  ** Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.
 • 9. Automatyczna wymiana informacji Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach - rezydentach podatkowych - prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.
 • 10. Osoba Kontrolująca Osoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w inny sposób. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolująca oznacza ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór (o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę nad trustem.

Kursy średnie NBP
2021-10-25
EUR 4,6018 -0,12%
GBP 5,4395 -0,47%
USD 3,9502 -0,19%
CHF 4,3054 -0,24%
WIBID
2021-10-25
WIBID 3M 0,50%
WIBOR
2021-10-25
WIBOR 1M 0,59%
WIBOR 3M 0,70%
WIBOR 6M 0,92%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-10-07
Stopa referencyjna 0,50
Stopa lombardowa 1,00
Redyskonto weksli 0,51