Kredyty mieszkaniowe

Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku ani za wcześniejszą spłatę kredytu !!!

Kredyt mieszkaniowy hipoteczny, przeznaczony na:

 • zakup działki budowlanej
 • zakup, zamianę, zmianę prawa do lokalu, polegające na:
  a) zakupie domu jednorodzinnego, domu letniskowego, lokalu mieszkalnego, pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowej w ramach kredytu mieszkaniowego,
  b) zakupie domu, w którym dopuszcza się wydzielenie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową).
  c) dopłacie związanej z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  d) dopłacie związanej z przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe,
  e) nabyciu lokalu mieszkalnego od gminy lub Skarbu Państwa,
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu,


 • Kredyt mieszkaniowy budowlano-hipoteczny, przeznaczony na:

 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę jako inwestora będącego włąścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości
  a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  b) budowa, dokończenie budowy, wykończenie domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową),
  c) budowa, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali mieszkalnych na wynajem,
  d) dokończenie budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
  e) przebudowa budynków lub lokali niemieszkalnych w celu dostosowania do potrzeb mieszkalnych,
  f) remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania,
  g) remont i modernizacja nieruchomości mieszkaniowej realizowany przez wspólnotę mieszkaniową będącej nieruchomością zarządzaną w ramach wspólnoty, finansowany z wkładów pieniężnych zgromadzonych przez członków wspólnoty.
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (np. dewelopera)
  a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  b) budowa, dokończenie budowy, wykończenie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
  c) budowa, dokończenie budowy, wykończenie domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową),
  d) budowa, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali mieszkalnych na wynajem,
  e) przebudowa budynków lub lokali niemieszkalnych w celu dostosowania do potrzeb mieszkalnych,
  f) remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania,

  Refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele wymienione wyżej, pod warunkiem iż zostały one poniesioone nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podjęciem przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 3,649562% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 216 000 PLN, okres kredytowania: 300 miesiące; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 3,37 % w skali roku - wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,72 %) i marży Banku w wysokości 1,65% (marża obniżona od podstawowej stawki marży o 0,70%). Równe miesięczna raty kapitałowo-odsetkowe: tj. 298 rat w wysokości 1 071,00 PLN każda i jedna rata (ostatnia) w wysokości 1 010,57 PLN. Łączna liczba rat: 299. Całkowity koszt kredytu 109 667,57 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 104 168,57 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,75 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 780,00 PLN. Suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) w całym okresie kredytowania wynosi 1 500,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny kredytowanej nieruchomości i kosztu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych kredytowanej nieruchomości gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 325 667,57 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze uzależnia przyznanie kredytu, na ww. warunkach, od oceny zdolności kredytowej Klienta zgodnie z procedurami Banku. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego hipotecznego na 11 kwietnia 2019 r.

Do pobrania:


Kursy średnie NBP
2020-11-30
EUR 4,4779 -0,14%
GBP 4,9793 -0,89%
USD 3,7364 -0,66%
CHF 4,1364 -0,27%
WIBID
2020-11-30
WIBID 3M 0,02%
WIBOR
2020-11-30
WIBOR 1M 0,20%
WIBOR 3M 0,22%
WIBOR 6M 0,25%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior