Gwarancja de minimis

Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku !!!

gwarancja de minimis

W ramach programu gwarancji de minimis mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Kredyty objęte gwarancją de minimis udzielane są zgodnie ze standardową procedurą obowiązującą w Banku jak dla kredytów obrotowych w rachunku kredytowych oraz dla kredytów w rachunku bieżącym . Okres kredytowania produktów objętych gwarancją BGK, nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Przedsiębiorca razem z wnioskiem o udzielenie kredytu składa wniosek o udzielenie gwarancji wraz z informacją dotyczącą pomocy publicznej.

Bank nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji. Instrument de minimis, ze względu na bardzo atrakcyjne opłaty prowizyjne, został stworzony z myślą o korzyściach dla klientów. Pierwszy rok obowiązywania gwarancji jest darmowy, a w kolejnym stawka prowizji wynosi 0,50%.

Maksymalna kwota gwarancji:

Kwota jednostkowej gwarancji objętej portfelową linią gwarancyjną de minimis (PLD), stanowi do 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, nie m oże przekroczyć kwoty 3,5 mln PLN i obejmuje tylko kwotę kapitału kredytu. W przypadku kredytu nie odnawialnego każda spłata kapitału kredytu proporcjonalnie obniża wartość udzielonej jednostkowej gwarancji. W przypadku gwarancji spłaty limitu kredytu odnawialnego każda spłata albo wykorzystanie kapitału kredytu odpowiednio obniża albo zwiększa kwotę jednostkowej gwarancji proporcjonalnie do odpowiednio dokonanej spłaty albo wykorzystania kredytu.

Maksymalna wysokość gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą Kredytobiorca otrzymał w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych. Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu Kredytobiorcy nie może przekroczyć 200 000 EUR (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego 100 tys. EUR) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega.

Małe i ¦rednie Przedsiębiorstwa - w tym również mikroprzedsiębiorstwa (M¦P) w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, to podmioty:

 • o zatrudnieniu w ostatnim roku obrotowym mniejsze niż 250 pracowników,
 • o rocznych obrotach niższych niż 50 mln EUR i/lub sumie bilansowej niższej niż 43 mln EUR, według danych za ostatni rok obrotowy
 • będące firmami niezależnymi - takimi, w których przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa nie spełniające definicji MSP posiadają mniej niż 25% (albo nie posiadają ich w ogóle) własności (wkładów, udziałów lub akcji), praw głosu w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy), udziałów w zysku. W razie braku danych kryterium niezależności może zostać pominięte, pod warunkiem uzyskania oświadczenia Kredytobiorcy w umowie kredytowej o spełnianiu kryteriów M¦P.

Informacje dodatkowe:

 • definicja Małych i ¦rednich Przedsiębiorstw (M¦P) w rozumieniu Unii Europejskiej tj. załącznik nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Urz. UE L 214 z 09.08.2008,
 • do przeliczenia wartości waluty EUR na PLN stosuje się odpowiednio średni kurs NBP, ogłoszony w ostatnim dniu roku, za który zostało sporządzone sprawozdanie/ w ostatnim dniu roku, za który zostało złożone zeznanie podatkowe,
 • warunek dotyczący sumy bilansowej ma zastosowanie wyłącznie w przypadku Klientów podlegających przepisom o rachunkowości,
 • w przypadku Klientów podlegających ustawie o rachunkowości weryfikacja kwot przychodów i sumy bilansowej dokonywana jest na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy,
 • w przypadku Klientów nie podlegających ustawie o rachunkowości weryfikacja kwot przychodów dokonywana jest na podstawie złożonego zeznania podatkowego za ostatni rok,

w przypadku przedsiębiorców działających krócej niż rok, wielkość zatrudnienia, obrotów i sumy bilansowej oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

Szczegóły oferty Banku dostępne są w placówce Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze oraz w Oddziale w Lubawce.

gwarancja de minimis

2013.11.18

Zmiany w kredytach z gwarancją de minimis BGK

W ramach wsparcia firm z sektora M¦P Bank Spółdzielczy przy współudziale Banku Gospodatswa Krajowego oferuje zabezpieczenie spłaty kredytów w formie gwarancji de minimis.

Od dnia 13.11.2013r. wprowadzono następujące zmiany dla kredytów objętych gwarancją de minimis udzielaną przez BGK w ramach wsparcia firm z sektora M¦P:

 • Gwarancją BGK de minimis objęte mogą być kredyty inwestycyjne oferowane przez Bank. Przedmiot kredytowania dla kredytów inwestycyjnych określa Regulamin udzielania przez Bank kredytów na działalność gospodarczą i powinien być związany z kredytowaniem działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, iż Gwarancją BGK de minimis nie może być objęty kredyt przeznaczony na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu innego kredytu zaciągniętego w Banku.
 • Kredyt inwestycyjny objęty gwarancją BGK de minimis musi być wykorzystany zgodnie z celem kredytowania , określonym w umowie kredytu oraz muszą być spełnione warunki uruchomienia kredytu określone w umowie kredytowej.
 • Dopuszcza się możliwość dla kredytów inwestycyjnych spłacanych w ratach, by okres kredytowania był dłuższy niż okres ważności gwarancji pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego obowiązującego w całym okresie kredytowania, (np. w postaci przedmiotu inwestycji) z zastrzeżeniem, że okres kredytowania nie może być dłuższy niż 120 miesięcy.
 • Dopuszcza się możliwość dla kredytów obrotowych spłacanych w cyklicznych ratach, by okres kredytowania był dłuższy niż okres ważności gwarancji pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia rzeczowego obowiązującego w całym okresie kredytowania, z zastrzeżeniem, że okres kredytowania nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Szczegóły oferty dostępne są w Centrali i Oddziale Banku.


Kursy średnie NBP
2021-10-25
EUR 4,6018 -0,12%
GBP 5,4395 -0,47%
USD 3,9502 -0,19%
CHF 4,3054 -0,24%
WIBID
2021-10-25
WIBID 3M 0,50%
WIBOR
2021-10-25
WIBOR 1M 0,59%
WIBOR 3M 0,70%
WIBOR 6M 0,92%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-10-07
Stopa referencyjna 0,50
Stopa lombardowa 1,00
Redyskonto weksli 0,51